Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

ekhemm
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
ekhemm
9223 89e0 500
Reposted fromverronique verronique viamessclew messclew
ekhemm
ekhemm
Jutro, bez względu na to, jak będziemy się martwić, i tak przyjdzie.
— Iza Wojnowska - "Hygge po polsku"
ekhemm
0083 fa59
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued
ekhemm
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viatobecontinued tobecontinued

March 31 2018

ekhemm
ekhemm
ekhemm
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
ekhemm
3305 897c
ekhemm
to już trwałe, mechaniczne uszkodzenie. Gwarancja go nie obejmuje.
— żulczyk
ekhemm
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
ekhemm
5803 3dc8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ekhemm
4987 6d5a
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viapensieve pensieve

March 30 2018

ekhemm
All I want is something real
— Is it really that much?
ekhemm
6443 ded6 500
ekhemm
8029 04bb
ekhemm
ekhemm
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viablackheartgirl blackheartgirl

March 16 2018

ekhemm
0743 e721
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl